Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING
Groot Zevert Internationaal Transport (hierna ‘wij’) geeft in deze privacyverklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en over uw rechten.
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is hierbij een belangrijk onderdeel. Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – en gaan wij vertrouwelijk om met medewerkers-, klant-, leveranciers-, en sollicitantgegevens.

Veiligheid
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij maken gebruik van een goed beveiligd IT systeem dat door onze leverancier wordt onderhouden.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten zoals op de website benoemd, het voldoen aan wettelijke verplichting en vanuit gerechtvaardigd belang.
Wij verwerken persoonsgegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven. Wilt u uw gegevens laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via info@grootzevert.nl Wij gebruiken bijzondere gegevens uitsluitend als

 • hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokkene
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van rechten en plichten op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht
 • de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van een persoon als hij/zij fysiek of juridisch niet in staat is toestemming te geven
 • de betrokkene de persoonsgegevens zelf openbaar heeft gemaakt
 • de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang
 • de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten
 • de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
  Wij verwerken persoonsgegevens niet anders dan de hierboven uitgewerkte voorbeelden.
  Medewerkers:
  Gegevens van medewerkers worden in beginsel niet gedeeld met derden. In bepaalde gevallen kan het echter noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden waaronder, maar niet beperkt tot:
 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij uitvoeren
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacy verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
  Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.
  Persoonsgegevens klanten en leveranciers
  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van klanten en leveranciers:
 • Voornaam of initialen
 • Achternaam
 • Postadres zakelijk
 • Telefoonnummer zakelijk
 • E-mailadres zakelijk
 • Geslacht
  De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden, uitvoering van de overeenkomst en voor marketingdoeleinden vanuit gerechtvaardigd belang. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn. Gegevens kunnen zijn:
 • Offertes
 • Orderbevestigingen
 • Vrachtbrieven
 • Ritlijsten
 • Facturen
 • Soortgelijke documenten
  Persoonsgegevens van sollicitanten
  Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.
  Toegang en beveiliging bedrijfsterrein en pand
  Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:
 • Camerabeelden van personen
  De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging.
  Ten behoeve van de beveiliging van ons terrein en pand verwerken wij persoonsgegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en overige bezoekers. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal.
  De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 3 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.
  Beveiligingsmaatregelen
  Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoons-gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:
 • geheimhoudingsverklaring medewerkers
 • toepassen van encryptie
 • opzetten van een firewall
 • regelmatig maken van back-ups
 • instructies aan medewerkers
 • toezien op de naleving van de maatregelen
  Bewaren
  Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.
  Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
  U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Maar, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en fiscale verplichtingen te voldoen.
  Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU
  Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.
 • Cookiebeleid
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze website kan links naar andere relevante websites bevatten. Echter, zodra u via deze links onze website verlaat, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt aan dergelijke sites en deze vallen daarom ook niet onder deze privacyverklaring.
  Wij plaatsen en gebruiken onderstaande cookies voor de volgende doeleinden:
 • Functionele cookies: om onze website goed te laten werken, zoals een IP-adres
 • Analytische cookies: voor het verzamelen en analyseren van statistieken m.b.t. onze website en de effectiviteit te verbeteren.
 • Het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren
  Wijzigingen in deze verklaring
  Groot Zevert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.
  Vragen of klachten
  Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoons-gegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@grootzevert.nl
  Als we er samen niet uit komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming. Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.